Preventie beroepsziekten

In Nederland wordt het aantal werknemers dat een door een arts vastgestelde beroepsziekte heeft, geschat op bijna 750.000 (11%). De maatschappelijke kosten van verzuim als gevolg van gezondheidsproblemen door het werk worden geschat op zo’n 8 miljard euro per jaar (Arbobalans 2016). Voorkomen van beroepsziekten levert zowel werkgevers en werknemers als de maatschappij veel op: beperking van verzuimkosten en arbeidsongeschiktheid, betere inzetbaarheid en participatie, tevreden werknemers en het behoud van een goede gezondheid. Preventie van beroepsziekten is om die reden een belangrijke pijler van het overheidsbeleid omtrent gezond en veilig werken.

Naast de vaststelling dat beroepsziekten een groot maatschappelijk en economisch probleem zijn, valt op dat ziekten als gevolg van blootstelling aan stoffen hierin een aanzienlijk aandeel hebben. Van de 4.100 doden die in Nederland jaarlijks door beroepsziekten vallen, zijn er naar schatting 2.700 het gevolg van werkgerelateerde kanker, waarbij blootstelling aan stoffen een grote risicofactor is (Arbobalans 2016). Het onderzoek dat in dit rapport wordt gepresenteerd, vormt onderdeel van de verkenningen die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft laten uitvoeren ter voorbereiding van een meerjarenprogramma rond het voorkomen van beroepsziekten (in eerste instantie gericht op stoffen: ‘Beter aan de slag met stoffen’). De centrale vraag is: “Hoe kunnen relevante partijen ondersteund worden in de preventie van beroepsgerelateerde aandoeningen, als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen?”

Bekijk ook het TNO onderzoek Preventie beroepsziekten door stoffen.