Specialistische onderzoeken

In de werksituatie kunnen uw medewerkers te maken krijgen met diverse belastende factoren die mogelijk nadelige effecten op de gezondheid en productiviteit hebben. Denk hierbij aan onderwerpen als fysieke (over) belasting en schadelijk geluid. Als werkgever bent u verplicht om inzicht te hebben in deze risico’s, dit kan door middel van een specialistisch onderzoek.

Vanuit de RIE zijn er een aantal onderwerpen die, mits binnen uw bedrijf aanwezig en onvoldoende in beeld zijn, een nadere inventarisatie noodzakelijk maken. Zoals bij schadelijk geluid moet u niet alleen maar weten dat schadelijk geluid aanwezig is, maar ook vaststellen wat de aard, de mate en de duur van de geluidsblootstelling is.

Werkoptimaal kan deze risico’s voor u in kaart brengen en toetsen aan de geldende normen. De onderzoeken kunnen zowel op individueel niveau als op groepsniveau plaatsvinden. Op basis van de resultaten zal een rapportage worden opgesteld met een conclusie en aanbevelingen om de risico’s te verminderen of te beheersen.

Werkoptimaal kan de volgende onderzoeken voor u uitvoeren:

Bij een nadere inventarisatie van beeldschermwerk worden de werkplekken in kaart gebracht afhankelijk van de uit te voeren taken van de medewerker. Hierbij kunt u denken aan administratieve taken, tekenen met een autocad systeem, planning, facturatie en het bijhouden van een webwinkel. Afhankelijk van de taak zal de werkplek ingericht en afgesteld moeten zijn op de persoonlijke eigenschappen van de medewerker. Tijdens de inventarisatie zal elke werkplek afzonderlijk beoordeeld worden en in een beknopt rapport teruggekoppeld. In dit rapport zullen ook aanvullende aspecten worden opgenomen zoals klimaat, verlichting en geluid.

De beoordeling van fysieke belasting bestaat uit een observatie van de werkzaamheden op de werkplek(ken), interviews met de medewerkers en leidinggevenden en het beoordelen van al deze informatie met behulp van een gevalideerde beoordelingsmethode. De keuze van de meetmethode is afhankelijk van de uitgevoerde werkzaamheden. Bij de beoordeling van fysieke belasting worden de volgende aspecten in kaart gebracht:

  1. Functie van de medewerker
  2. Taken die binnen  deze functie worden uitgevoerd
  3. Handelingen die tijdens de taak worden verricht
  4. Eventuele additive factoren zoals temperatuur, trillingen, werkdruk en autonomie

Na de beoordeling zal een rapport worden opgesteld met een conclusie, adviezen en praktische beheersmaatregelen voor het voorkomen van gezondheidsklachten en verbetering van de werksituatie.

Geluid
Vanuit de arbowet is bepaald dat de geluidsniveaus moeten worden beoordeeld (Artikel 6.7). De werkgever is verplicht schadelijk geluid te inventariseren bij een L Ex, 8h van 80 dB(A) en hoger of een piekgeluid van 135 dB(C). Om inzicht te krijgen wat de dagdosis (daggemiddelde / LEX 8h) van de medewerkers in de diverse functies wordt een uitgebreide meting uitgevoerd. Hierbij worden de geluidsbronnen in kaart gebracht, de geluidsniveaus per werkplek gemeten, waarna de dagdosis per functie wordt vastgesteld. De metingen worden onder normale omstandigheden uitgevoerd zodat een representatief beeld van de geluidsbelasting wordt verkregen. De metingen wordt op uw locatie uitgevoerd volgens de daarvoor geldende norm: NEN-EN ISO 9612: 2009 (Acoustics – Determination of occupational noise exposure – Engineering method ). Met deze methode kan op drie manieren de geluidsbelasting in kaart gebracht worden:

  1. Taakmethode (meting per taak gecombineerd met de taaktijd)
  2. Functiemethode (meting per functie bij sterk afwisselende taken in homogene groep)
  3. Hele dag methode (meetinstrument de hele dag gedragen door een medewerker)

Afhankelijk van uw specifieke situatie wordt een geluidsmeetplan opgesteld. Bij de meting wordt gebruik gemaakt van klasse 1 geluidsmonitor met frequentie analyse en data loggers die ingezet worden bij taken met veel wisselende geluidsniveaus

Trillingen
Trillingen zijn te onderscheiden in hand /arm trillingen (meestal veroorzaakt door trillend gereedschap) en lichaamstrillingen (tijdens het rijden op een heftruck of bouwmachine). Deze twee trilling soorten worden elk apart gemeten met specifieke meetapparatuur. Het niveau van trillingen en schokken laat zich het beste meten gedurende het werk. Het meten levert amper een verstoring binnen het productieproces op. Bij lichaamstrillingen zit of staat de bestuurder op een sensor; bij hand-armtrillingen wordt de sensor op het arbeidsmiddel geplakt. Een meting naar lichaamstrillingen duurt circa een uur; naar hand-armtrillingen duren de metingen vaak korter. Om het risico te kunnen evalueren is het meestal niet noodzakelijk om alle arbeidsmiddelen te meten. In gezamenlijk overleg worden de arbeidsmiddelen gekozen die de meeste kans bieden op een hoge mate van belasting.

Stof en dampmetingen (zoals papierstof, kwartsstof, DME, lasrook, oplosmiddelen, enz. ) worden uitgevoerd om vast te stellen of blootstelling aan schadelijke stoffen of dampen, die tijdens het werk worden gebruikt of ontstaan, kan leiden tot gezondheidsschade van werknemers. Het uiteindelijk doel is dan ook de zorg voor een zodanig werkklimaat dat de veiligheid en gezondheid van medewerkers niet nadelig beïnvloed wordt door de blootstelling aan schadelijke stoffen.

Om een goede beoordeling van de gevaren van de blootsstelling aan gevaarlijke stoffen te kunnen maken is een gestructureerde benadering noodzakelijk. NEN-EN 689 beschrijft drie stadia waarmee, op een verantwoorde wijze, de gevaren van blootstelling aan gevaarlijke stoffen beoordeeld kan worden te weten:

  1. Het initiële onderzoek
  2. Het basisonderzoek
  3. Gedetailleerde werkplekonderzoek (monstername)

Voorafgaand aan een meting is een overleg over de soorten van stoffen waar medewerks aan blootgesteld kunnen worden, de werkzaamheden, de vraagstelling en de voorlopige aanpak van de meting (aantal metingen en posities). Tijdens de meetdag wordt het definitieve meetplan bepaald en de metingen uitgevoerd. De kunne stationair worden opgesteld of op de persoon gedragen.

Aan de hand van  uw vraagstelling wordt een maatwerk werkplekonderzoek uitgevoerd. In een werkplekonderzoek worden de klachten geïnventariseerd en wordt er op de werkplek beoordeeld of deze klachten een relatie kunnen hebben met de werkzaamheden. In het advies worden maatregelen voorgesteld om de eventuele risico’s te beperken of te beheersen waarbij klachten worden verminderd.

Bij een quick scan risico’s wordt in een dagdeel uw bedrijf beoordeeld op arboprestaties. In een introductiegesprek worden alle aanwezige documenten beoordeeld of hiermee voldaan worden aan de verplichtingen vanuit de arbowet. Daarna volgt een rondgang met behulp van een fototoestel en een terugkoppeling direct na de rondgang. Aanvullen kan doormiddel van en rapport de aandachtspunten worden teruggekoppeld.